• Màu trái xanh
  • Kích thước lá nhỏ
  • Thời gian sinh trưởng 20-25 ngày
  • Năng suất
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây cây sinh trưởng và phát triển mạnh
  • Mùa vụ quanh năm