• Màu trái xanh
  • Kích thước 30-35 cm
  • Thời gian sinh trưởng 30-35 ngày
  • Năng suất
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây tốt
  • Mùa vụ quanh năm